• budowa drogi
 • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
 • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  Barg - kiedy chcesz mieć pewność

 • wiercenie geologiczne
 • geologia inżynierska
 • inżynieria budowlana
 • inżynieria budowlana

Badania MMA

 

Sieć laboratoriów budowlanych i drogowych BARG ma przyjemność zapoznać Państwa z naszą ofertą badania mieszanek MMA.

Świadczymy usługi dla inwestorów, producentów oraz wykonawców. Analizy wykonujemy zarówno na etapie produkcji, jak i w trakcie wbudowywania materiałów. Nasze działania opieramy na nowoczesnych technologiach oraz mobilności, umożliwiającej realizację zleceń na terenie całej Polski.

Zakres naszych badań obejmuje:

 • skład (ekstrakcja) MMA, wg: PN-EN 12697-1, PN-EN 12697-2 uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza

Badanie polega na wypłukaniu z mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltu rozpuszczalnikiem i odwirowaniu roztworu poekstrakcyjnego. Zawartość asfaltu w mieszance jest określana z różnicy mas wysuszonej próbki przed i po ekstrakcji. Próbkę mieszanki mineralnej po wysuszeniu poddaje się przesiewowi celem ustalenia uziarnienia.

 • gęstość i gęstość objętościowa MMA, wg: PN-EN 12697-5, PN-EN 12697-6

Oznaczenie gęstości mieszanki mineralno-asfaltowej polega na obliczeniu ilorazu masy próbki i jej objętości. Objętość próbki mieszanki ustalana jest w piknometrze.

Oznaczenie gęstości objętościowej zagęszczonej próbki polega na obliczeniu ilorazu masy próbki i jej objętości. Objętość zagęszczonej próbki ustalana jest przy użyciu wagi hydrostatycznej.

 • wolna przestrzeń oraz wypełnienie wolnej przestrzeni asfaltem w próbkach Marshalla, wg: PN-EN 12697-8

Oznaczenie wolnej przestrzeni jest wynikiem ilorazu różnicy gęstości i gęstości objętościowej mieszanki mineralno-asfaltowej oraz jej gęstości.

Wypełnienie wolnej przestrzeni asfaltem jest wynikiem ilorazu objętości asfaltu w zagęszczonej próbce mieszanki mineralno-asfaltowej oraz sumy objętości wolnej przestrzeni i objętości wypełnionej asfaltem w zagęszczonej mieszance mineralno-asfaltowej.

 • penetracja asfaltu lanego, wg: PN-EN 12697-20

Badanie polega na wciskaniu w próbkę asfaltu lanego trzpienia, obciążonego stałą, działającą pionowo siłą. Wciskanie odbywa się w określonej temperaturze. Po upływie określonego czasu dokonuje się odczytów zagłębienia trzpienia.

Dopełnieniem badań mieszanek mineralno-asfaltowych są oferowane przez nas badania warstw nawierzchni:

 • wolna przestrzeń wg: PN-EN 12697-8

Oznaczenie wolnej przestrzeni jest wynikiem ilorazu różnicy gęstości mieszanki mineralno-asfaltowej i gęstości objętościowej próbki wyciętej z warstwy wykonanej z tej mieszanki oraz gęstości mieszanki mineralno-asfaltowej

 • wskaźnik zagęszczenia wg: PN-EN 13108-20

Oznaczenie jest wynikiem ilorazu gęstości objętościowej próbki wyciętej z warstwy i gęstości objętościowej próbki mieszanki mineralno-asfaltowej wbudowanej w tę warstwę i zagęszczonej laboratoryjnie.

 • oznaczenie wytrzymałości na ścinanie połączeń warstw wg Instrukcji laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wg Metody Leutnera

Badanie polega na oznaczeniu maksymalnego naprężenia ścinającego na styku warstw. Badanie przeprowadzane jest na próbkach wyciętych z nawierzchni przy użyciu maszyny wytrzymałościowej. Maszyna wytrzymałościowa musi umożliwiać utrzymanie stałej prędkości przesuwu tłoka i musi być wyposażona w aparat ścinający z odpowiednimi szczękami.

Prowadzimy również badania materiałów wsadowych:

 • penetracja asfaltu, wg: PN-EN 1426

Badanie polega na określeniu konsystencji asfaltu przedstawionej umownie jako głębokość na jaką wnika w próbkę asfaltu, obciążona pionowo, stalowa igła.

 • temperatura mięknienia asfaltu, wg: PN-EN 1427

Badanie polega na określeniu temperatury, przy której asfalt osiągnie określoną konsystencję. Badanie wykonywane jest metodą „pierścienia i kuli”.

Badania asfaltu możemy wykonać również na asfalcie odzyskanym w wyniku ekstrakcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

 • badania jakości wypełniacza, wg: PN-EN 933-9, PN-EN 933-10

Badania polegają na ocenie zawartości cząstek drobnych za pomocą urządzenia do badania błękitem metylowym lub ocenie zawartości cząstek drobnych w wyniku przesiewania w strumieniu powietrza przy użyciu odpowiedniego aparatu.

 • badania kruszyw, wg: PN-EN 13043

Badania polegające m.in. na oznaczeniu:

 • uziarnienia kruszywa;
 • zawartości pyłów;
 • wskaźnika płaskości;
 • wskaźnika kształtu;
 • odporności na rozdrabnianie;
 • gęstości i nasiąkliwości;
 • mrozoodporności.
 • wskaźnika kształtu;
 • odporności na rozdrabnianie;
 • gęstości i nasiąkliwości;
 • mrozoodporności.

 Zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się z innymi elementami naszej oferty, w tym m.in. z diagnostyką nawierzchni drogowej.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ