akredytacje drogowe

Jakie akredytacje kompetencje (akredytacja jest możliwa tylko jedna – PCA) powinny posiadać laboratoria drogowe czy chcemy, żeby występowało sformułowanie laboratorium DROGOWE? Nigdzie się tak nie reklamujemy, a może to sugerować że laboratorium DROGOWE bardziej się nadaje do obsługi budowy drogi, niż nasze laboratorium BUDOWLANE ?

kryszywa do betonu

Kruszywo jest materiałem sypkim pochodzenia organicznego albo mineralnego i jest powszechnie stosowane do produkcji zapraw budowlanych oraz betonu. Niestety w kruszywach mogą czasem występować różne zanieczyszczenia, które utrudniają wiązanie i twardnienie betonu, przez co zmniejszają jego wytrzymałość oraz szczelność. Z tego powodu są bardzo niebezpieczne dla konstrukcji budowlanych. Mogą powodować powstawanie odprysków, które naruszają ochronę antykorozyjną zbrojeń. Aby uniknąć problemów związanych z zanieczyszczeniami, zaleca się regularne wykonywanie badań kruszywa.

Zakładowa Kontrola Produkcji zajmuje się stałym wewnętrznym kontrolowaniem produkcji. Jest to niezwykle istotna kwestia dla wszystkich producentów wyrobów budowlanych, którzy chcą spełniać warunki dopuszczenia ich wyrobów do obrotu w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej. Producenci, którzy zdają sobie sprawę z ponoszonej przez nich odpowiedzialności za wyrób i bezpieczeństwo jego stosowania, chętnie wdrażają w swoich zakładach produkcyjnych systemy Zakładowej Kontroli Produkcji.

badanie geotechniczne

Rozpoczęcie inwestycji budowlanej wymaga wcześniejszego zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji, związanej nie tylko z samym projektem, ale także z gruntem, na którym obiekt  ma być  posadowiony. Dokładne sprawdzenie parametrów gruntu to nie tylko wymóg formalny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, ale także działanie w interesie inwestora, umożliwia bowiem odpowiednie dopasowanie poszczególnych elementów wznoszonej konstrukcji do nośności gruntu oraz i jego charakterystyki. Dokumentem, który zawiera potrzebne informacje, jest opinia geotechniczna. Zawiera ona szczegółowy opis właściwości gruntu na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych. Sprawdźmy, kiedy opinia geotechniczna jest wymagana.

Jednym z elementarnych składników wszelkich materiałów budowlanych jest piasek. Bez niego nie powstałaby żadna zaprawa. Dla wielu osób jest to zaskakująca informacja, bo mówiąc o materiałach budowlanych mają zazwyczaj na myśli cegły, wapno, pustaki czy cement. 

badanie Proctora

Badanie Proctora zyskało swoją nazwę od specjalnego aparatu Proctora, którym się je wykonuje. Jest to jedno z licznych badań, które należy zrobić przed rozpoczęciem budowy, aby dokładnie poznać właściwości gruntu i mieć możliwość ewentualnego przystosowania go do wymagań planowanej inwestycji. 

Certyfikaty w budownictwie są bardzo ważne, ponieważ są często dokumentami świadczącymi o dopuszczeniu danego wyrobu budowlanego do obrotu i powszechnego stosowania. Certyfikaty są specjalistycznymi dokumentami, które potwierdzają zgodność produktu z obowiązującymi normami, a także stwierdzają spełnianie przez producenta wymogów formalnych związanych z zakładową kontrolą produkcji. Znaczący udział wyrobów budowlanych w spełnieniu wymogów bezpieczeństwa obiektów wymaga często potwierdzenia ich właściwości oraz uzyskania przez producenta certyfikatu. Wyroby, jako budulec, muszą spełniać odpowiednie normy między innymi odnośnie do: stateczności i nośności, bezpieczeństwa pożarowego czy zrównoważonego wykorzystywania surowców.

Beton jest jednym z materiałów, najczęściej wykorzystywanym w budownictwie liniowym i kubaturowym. Dzięki swojej specyfice sprawdza się w niemal wszystkich zastosowaniach, od fundamentów domów jednorodzinnych po budowę pylonów mostów. Za tak szerokie spektrum zastosowań odpowiadają różne rodzaje mieszanek betonowych, których receptury są tworzone z myślą o konkretnych zastosowaniach specjalnych. Jednym z takich betonów opracowanych do ściśle określonych celów jest beton kontraktorowy. Sprawdźmy, czym jest beton kontraktorowy i gdzie się go stosuje.

Wszystkie inwestycje budowlane wymagają podłoża o odpowiednich parametrach. Grunt musi być stabilny i zapewniać odpowiedni do charakteru inwestycji poziom nośności. Przed rozpoczęciem prac, w zależności od wielkości planowanego przedsięwzięcia oraz jego rodzaju, przeprowadza się szczegółowe badania gruntu, które pozwalają na określenie jego cech i przewidzenie wpływu na obiekt, który ma zostać wybudowany.

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna należy do dokumentacji geotechnicznej, która powinna być sporządzona w przypadku różnego rodzaju obiektów budowlanych, w tym domów jednorodzinnych. Jej głównym celem jest wyznaczenie kategorii geotechnicznej obiektu z uwzględnieniem prognozowanej specyfiki warunków gruntowych i określeniem niezbędnych badań geotechnicznych, które powinny być zrealizowane na terenie planowanej inwestycji budowlanej.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ