badanie niszczące

Badania niszczące (skrót DT od ang. Destructive Testing) to rodzaj badań, podczas których próbki ulegają zniszczeniu. Przeprowadzane są w celu sprawdzenia, w jaki sposób zachowuje się dany materiał w sytuacji obciążenia (wytrzymałość eksploatacyjna). Z jednej strony badania te pozwalają na zgromadzenie wielu wartościowych wniosków na temat badanych obiektów. Z drugiej jednak sposób ten jest stosunkowo mało ekonomiczny i nie we wszystkich przypadkach może być zastosowany.

cechy fizyczne materiałów

W budownictwie wykorzystuje się wiele materiałów o ściśle określonych właściwościach, tzw. cechach technicznych materiału, które decydują o ich zastosowaniu. Dzielą się one na trzy grupy: fizyczne, mechaniczne oraz chemiczne. W artykule skupimy się na pierwszym rodzaju wymienionych właściwości, czyli cechach fizycznych, które określane są podczas badań elementów konstrukcji budowlanych.

badania

Prowadzenie inwestycji budowlanych wymaga właściwego przygotowania gruntu. W zależności od specyfiki wznoszonego obiektu podłoże powinno się charakteryzować odpowiednią nośnością. Zapewnić ją można dzięki optymalnemu zagęszczeniu gruntu. Żeby zweryfikować, czy miejsce, w którym będą prowadzone dalsze prace, jest już należycie przygotowane, bada się tzw. wskaźnik zagęszczenia gruntu. Sprawdźmy, o czym dokładnie informuje nas ten parametr i dlaczego jest tak ważny.

dokumentacja geologiczno-inżynierska

Realizacja inwestycji budowlanej wymaga dokładnego zbadania podłoża i określenia występujących na danym obszarze warunków geologiczno-inżynierskich. Mają one znaczenie dla stabilności projektowanego obiektu oraz wpływają na szczegóły związane z technologiami, które będą wykorzystywane podczas budowy. Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest niezbędne ze względu na przepisy prawa budowlanego oraz uregulowania zawarte w prawie geologicznym. Sprawdźmy, jakie są zasady jej sporządzania i jakim warunkom musi odpowiadać.

Elementy murowe to wszystkie odpowiednio ukształtowane elementy służące do wznoszenia murów. Są to między innymi: cegły, pustaki, kształtki i bloczki. Swojsko brzmiące nazwy były jeszcze do niedawna stosowane jako ich oficjalne nazewnictwo, dzisiaj mogą być jedynie używane jako nazwy handlowe.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ