badanie Proctora

Badanie Proctora zyskało swoją nazwę od specjalnego aparatu Proctora, którym się je wykonuje. Jest to jedno z licznych badań, które należy zrobić przed rozpoczęciem budowy, aby dokładnie poznać właściwości gruntu i mieć możliwość ewentualnego przystosowania go do wymagań planowanej inwestycji. 

Certyfikaty w budownictwie są bardzo ważne, ponieważ są często dokumentami świadczącymi o dopuszczeniu danego wyrobu budowlanego do obrotu i powszechnego stosowania. Certyfikaty są specjalistycznymi dokumentami, które potwierdzają zgodność produktu z obowiązującymi normami, a także stwierdzają spełnianie przez producenta wymogów formalnych związanych z zakładową kontrolą produkcji. Znaczący udział wyrobów budowlanych w spełnieniu wymogów bezpieczeństwa obiektów wymaga często potwierdzenia ich właściwości oraz uzyskania przez producenta certyfikatu. Wyroby, jako budulec, muszą spełniać odpowiednie normy między innymi odnośnie do: stateczności i nośności, bezpieczeństwa pożarowego czy zrównoważonego wykorzystywania surowców.

Wszystkie inwestycje budowlane wymagają podłoża o odpowiednich parametrach. Grunt musi być stabilny i zapewniać odpowiedni do charakteru inwestycji poziom nośności. Przed rozpoczęciem prac, w zależności od wielkości planowanego przedsięwzięcia oraz jego rodzaju, przeprowadza się szczegółowe badania gruntu, które pozwalają na określenie jego cech i przewidzenie wpływu na obiekt, który ma zostać wybudowany.

Beton jest jednym z materiałów, najczęściej wykorzystywanym w budownictwie liniowym i kubaturowym. Dzięki swojej specyfice sprawdza się w niemal wszystkich zastosowaniach, od fundamentów domów jednorodzinnych po budowę pylonów mostów. Za tak szerokie spektrum zastosowań odpowiadają różne rodzaje mieszanek betonowych, których receptury są tworzone z myślą o konkretnych zastosowaniach specjalnych. Jednym z takich betonów opracowanych do ściśle określonych celów jest beton kontraktorowy. Sprawdźmy, czym jest beton kontraktorowy i gdzie się go stosuje.

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna należy do dokumentacji geotechnicznej, która powinna być sporządzona w przypadku różnego rodzaju obiektów budowlanych, w tym domów jednorodzinnych. Jej głównym celem jest wyznaczenie kategorii geotechnicznej obiektu z uwzględnieniem prognozowanej specyfiki warunków gruntowych i określeniem niezbędnych badań geotechnicznych, które powinny być zrealizowane na terenie planowanej inwestycji budowlanej.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ