• budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

    Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • inżynieria budowlana

Przygotowanie do certyfikacji

PRODUCENCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Od 1 lipca 2013 roku w obszarze wyrobów budowlanych wprowadzono wiele zmian związanych z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i  Rady  (UE) nr 305/2011, ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady nr 89/106/EWG.

Dokument ten reguluje obowiązki producenta, m.in. zasady dotyczące znakowania wyrobów budowlanych znakiem CE, sporządzania i dystrybucji deklaracji właściwości użytkowych czy też udostępnienia wyrobu na rynku. Obligatoryjny charakter rozporządzenia dotyczy wyrobów, które objęte są zharmonizowaną specyfikacją techniczną, umożliwiając tym samym swobodną i jednolitą dystrybucję wyrobów na terenie państw członkowskich UE. Trzonem zharmonizowania przepisów jest zapewnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa obiektów (m.in. stateczności i nośności, bezpieczeństwa pożarowego czy zrównoważonego wykorzystania surowców), - czyli zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego użytkowania obiektów przez każdego z nas.

 

Wyroby budowlane wprowadzane na rynek w systemie krajowym podlegają obowiązkowi oznakowania znakiem budowlanym B. Zaktualizowana przez sejm w 2015 roku ustawa o wyrobach budowlanych, jest jednym z kroków ku zbliżeniu przepisów krajowych z wymaganiami rozporządzenia UE 305/2011.

 

Niezależnie od powyższego, wspólną cechą wszystkich obszarów jest obowiązek dokumentowania, wdrożenia i utrzymywania przez Producenta systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. W zależności od wymagań i rodzaju wyrobu wyróżnić można systemy: 1, 1+, 2+, 3, 4, różniące się zobowiązaniami wobec producenta oraz stopniem udziału w procesie jednostki notyfikowanej.

 

PRODUCENCI BETONU TOWAROWEGO

Beton towarowy to szczególny przypadek – nie został bowiem do tej pory umieszczony w ustawie o wyrobach budowlanych. Norma PN-EN 206, pomimo zawartych w jej treści wymagań dotyczących zakładowej kontroli produkcji, nie jest normą zharmonizowaną. Nie ma w tym miejscu zastosowania Rozporządzenie UE 305/2011.

Niemniej w tym roku rozpoczął się pierwszy etap rewolucyjnych zmian dla producentów betonów towarowego. Minister Infrastruktury i Budownictwa, 3 marca 2016 roku ogłosił projekt rozporządzenia dotyczącego m.in. producentów betonu towarowego. Od 1 stycznia 2017 roku będzie spoczywał na nich obowiązek sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych, wdrożenia i utrzymywania systemu zakładowej kontroli produkcji oraz – dla betonów konstrukcyjnych – obowiązek utrzymywania systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+. Krajowa deklaracja właściwości użytkowych będzie stanowiła podstawę do oznakowania betonu znakiem budowlanym B oraz do wprowadzenia betonu na rynek w systemie krajowym.

Oznacza to, że obowiązkiem producenta będzie certyfikacja systemu zakładowej kontroli produkcji betonu towarowego oraz prowadzenie oceny zgodności.

Norma PN-EN 206 szczegółowo precyzuje wymagania dotyczące procedur i reżimu zakładowej kontroli produkcji oraz systematyzuje ocenę zgodności – począwszy od produkcji początkowej, aż po oceny oparte na narzędziach statystycznych (np. Karty Shewharta, CUSUM).

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ