• budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

    Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • inżynieria budowlana
Beton towarowy

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

Rozporządzenie to wprowadza szereg zmian, z których główna to kwalifikacja betonu towarowego jako wyrobu budowlanego i nadanie mu nowego oznakowania – B, przez co jego producenci zobowiązani są do certyfikowania swojego wyrobu w systemie oceny 2+, a co za tym idzie – wdrożenia systemu zarządzania jakością według wytycznych zawartych w normie PN-EN 206+A1:2016-12. Wskutek takiej nowelizacji przepisów producenci betonu zobligowani są do prowadzenia wstępnej kwalifikacji typu dla wyrobu budowlanego, regularnego badania próbek produktu oraz uruchomienia procesu Zakładowej Kontroli Produkcji, obejmującego wszystkie pomiary konieczne do zachowania właściwości betonu zgodnie z wymaganiami specyfikacji. Także wyroby oznakowane systemem 4 wytwarzane mają być pod kontrolą ZKP. System oceny wyrobu 2+ zostanie objęty dozorem notyfikowanej przez PCA jednostki, która będzie sprawować nadzór nad wdrożeniem i późniejszym funkcjonowaniem zmian oraz jakością i właściwościami wyrobu. Producenci betonu na dostosowanie się do nowych wymogów mają czas do 30 czerwca 2018 r.

Certyfikacja ZKP – zakres zmian

Obligatoryjna implementacja powyższych warunków przez producentów betonu spowoduje wprowadzenie jednolitych właściwości użytkowych betonu towarowego na terenie całego kraju, systematyzując zasadnicze charakterystyki, przewidziane zastosowania, regulując kombinacje surowców składu oraz określając zasady procesu produkcyjnego dla tego wyrobu budowlanego, włączając w to system inspekcji i certyfikacji ZKP oraz weryfikacji i nadzoru właściwości wyrobu na przyszłość dla poszczególnych producentów betonu. Podczas inspekcji i procesu certyfikacji sprawdzony zostanie m.in.: dobór składników i specyfikacja techniczna wyrobów, dokumentacja przedsiębiorstwa (w tym instrukcje i dokumenty informacyjne), wreszcie funkcjonowanie procesu produkcyjnego, wzorcowanie sprzętu oraz kontrolę i badania wyrobu gotowego (m.in. zgodności ze specyfikacją normy) i nadzór nad jego przyszłą produkcją i jakością. Jak przystąpić do procesu certyfikacji ZKP? Najpierw należy wdrożyć wymogi normy PN-EN 206+A1:2016-12, ze szczególnym uwzględnieniem tych dotyczących ZKP, następnie złożyć wniosek o certyfikację do akredytowanej przez Polskie Centrum Akredytacji jednostki notyfikującej. Jeśli nie ma przeciwwskazań, wyznaczy ona termin inspekcji, wskazując jej plan przebiegu oraz inspektorów, którzy będą dokonywać nadzoru procesu certyfikacji betonu towarowego. Po uzyskaniu certyfikatu i przyznaniu znakowania B, następujące później inspekcje dotyczyć już będą tylko nadzoru nad procesem produkcyjnym .

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ