• budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

    Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • inżynieria budowlana
  • inżynieria budowlana

Jakie akredytacje kompetencje (akredytacja jest możliwa tylko jedna – PCA) powinny posiadać laboratoria drogowe czy chcemy, żeby występowało sformułowanie laboratorium DROGOWE? Nigdzie się tak nie reklamujemy, a może to sugerować że laboratorium DROGOWE bardziej się nadaje do obsługi budowy drogi, niż nasze laboratorium BUDOWLANE ?

Stan obiektów budowlanych, szczególnie tych, które są intensywnie eksploatowane, musi być poddawany ciągłej kontroli. Podobnie szczegółowe badania muszą być przeprowadzane przy ich odbiorze i sprawdzaniu, czy wykonawca w pełni wywiązał się z określonych w umowie zadań. Weryfikacji podlega nie tylko samo wykonanie poszczególnych prac, ale również materiały użyte do ich budowy. Również firmy, które realizują poszczególne inwestycje, w wielu przypadkach decydują się na prowadzenie badań, by mieć pewność, że materiały, których używają, w pełni odpowiadają obowiązującym normom i ustaleniom zawartym z inwestorem. W przypadku inwestycji infrastrukturalnych sprawdzaniem jakości wykonywanych prac oraz sprawdzaniem charakterystyki użytych materiałów zajmują się akredytowane laboratoria drogowe. Placówki tego typu dysponują nie tylko odpowiednio przeszkolonym personelem i opracowaną metodologią postępowania, ale również specjalistycznym sprzętem do pobierania próbek i wykonywania badań.

 Co to jest akredytacja jednostki badawczej?

Akredytacja jednostki badawczej to poświadczenie przez upoważnioną do tego instytucję, że wybrane laboratorium realizuje wszystkie procedury badawcze objęte akredytacją w sposób zgodny z określonymi normami i zasadami postępowania. W Polsce taką rolę pełni tylko jedna jednostka - Polskie Centrum Akredytacji, które sprawdza poszczególne laboratoria, potwierdza że działają zgodnie z wdrożonym Systemem Zapewnienia Jakości i wydaje im dokumenty certyfikacyjne. Akredytacja jest udzielana w określonym zakresie i może dotyczyć np. badania właściwości fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych. Dokumenty akredytacyjne precyzują, jakie wyroby mogą być poddane badaniom przez daną jednostkę. Mogą to być np. mieszanki mineralno-asfaltowe. Z tego zdania wynika, że laboratorium akredytowane nie mogą badać materiałów, których nie mają w zakresie akredytacji – błąd, do poprawySprecyzowane są również wszystkie metody, które wchodzą w zakres akredytacji laboratorium. Może to być np. podatność na deformacje. Dokumenty określają również, według jakich kryteriów badanie może być prowadzone. W przypadku badania podatności na deformacje mieszanki mineralno-asfaltowej może to być norma PN-EN 12697-22+A1:2008.

W ramach przyznawanej akredytacji jednostka certyfikująca potwierdza, że wszystkie czynności prowadzone przez laboratorium są wykonywane rzetelnie i bezstronnie.

 Rodzaje możliwych badań

Akredytacji mogą podlegać różne rodzaje badań materiałów, całych obiektów, poprawności wykonania różnych zadań, a także procedury pobierania próbek. Akredytowana placówka może mieć choćby m.in. akredytację na badanie nasiąkliwości i mrozoodporności betonu, oznaczenie parametrów widzialności oznakowania poziomego oraz pobieranie próbek gruntów i mieszanki betonowej. Laboratorium drogowe może więc starać się o przyznanie akredytacji w zależności od rodzaju usług, jakie chce oferować.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ