• barg
  • budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana

Realizacja inwestycji budowlanej wymaga dokładnego zbadania podłoża i określenia występujących na danym obszarze warunków geologiczno-inżynierskich. Mają one znaczenie dla stabilności projektowanego obiektu oraz wpływają na szczegóły związane z technologiami, które będą wykorzystywane podczas budowy. Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest niezbędne ze względu na przepisy prawa budowlanego oraz uregulowania zawarte w prawie geologicznym. Sprawdźmy, jakie są zasady jej sporządzania i jakim warunkom musi odpowiadać.

 

Podstawowe elementy dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska ma za zadanie ocenę warunków gruntowo-wodnych w miejscu planowanej budowy oraz wskazanie, jakie rozwiązania powinny być w związku z nimi zastosowane. Dokumentacja tego typu zawiera także elementy związane z oszacowaniem wpływu budowy na środowisko oraz wskazuje na istniejące zagrożenie procesami geodynamicznymi, np. niebezpieczeństwo wystąpienia ruchów masowych.

 

Opracowanie wykonuje się na bazie zatwierdzonego przez odpowiedni organ administracji geologicznej projektu robót geologicznych. Dokumenty są sporządzane w oparciu o zasady ujęte w prawie geologicznym rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, a także zgodnie z PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

 

W ramach sporządzania dokumentacji wykonuje się badania terenowe gruntu za pomocą wierceń i sondowań. Pobrane próbki bada się laboratoryjnie i makroskopowo, określa się również, na jakiej głębokości znajdują się wody gruntowe i czy wykazują agresywność w stosunku do betonu. Na podstawie uzyskanych wyników ustala się cechy gruntu, w tym m.in. ich wytrzymałość czy odkształcalność.

 

Uzyskane rezultaty są w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dokładnie opisane. Poza charakterystyką gruntu, na którym ma być prowadzona inwestycja, przedstawia ona także wnioski płynące z badań, np. szczegółowe wytyczne odnoszące się do wymaganego w stwierdzonych warunkach fundamentowania.

 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska zawiera również komplet map ukazujących najważniejsze informacje dotyczące badanego terenu, a także przekroje odzwierciedlające układ zalegania warstw gruntów w podłożu.

 

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ