• barg
  • budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana

Wyroby budowlane używane w budownictwie muszą spełniać odpowiednie wymagania, aby zagwarantować, że obiekt budowlany wykonany z ich użyciem będzie miał odpowiednią trwałość i wytrzymałość oraz nie będzie powodował żadnego zagrożenia.  Obowiązujące przepisy bardzo ściśle regulują kwestie tego, w jaki sposób wyroby budowlane mogą zostać wprowadzone do obrotu, a co się z tym wiąże możliwości zastosowania w obiekcie budowlanym.

Do działań procesu wprowadzania wyrobu budowlanego do obrotu możemy zaliczyć między innym wdrożenie Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji oraz przeprowadzenie Badań Typu. Jednak nie są to jedyne obowiązki Producenta.

Czym jest wyrób budowlany?

Wyrób budowlany to zgodnie z definicją, to rzecz ruchoma wyprodukowana w celu trwałego zastosowania w obiekcie budowlanym. Jednak zanim to nastąpi, musi on zostać wprowadzony do obrotu, zgodnie z istniejącymi regulacjami prawnymi. Aby poprawnie przeprowadzić ten proces muszą zostać spełnione wymagania, które Komisja Europejska określiła w odpowiednich Systemach Oceny I Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych. 

Jakie obowiązki ciążą na producentach wyrobów budowlanych?

Na Producencie, niezależnie od rodzaju Systemu, istnieje obowiązek wdrożenia i prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji oraz przeprowadzenia Badań Typu. Zakładowa Kontrola Produkcji jest to wewnętrzna forma kontroli stworzona w oparciu o wymagania dokumentów odniesienia, która ma na celu zachowanie odpowiedniej jakości gotowego wyrobu. Natomiast badania typu pozwalają na ocenę czy dany wyrób spełnia postawione mu wymagania, a co za tym idzie pozwalają również na określenie poziomu deklarowanych właściwości użytkowych.

Każdy wyrób objęty normą zharmonizowaną lub wydaną dla niego Europejską Oceną Techniczną (EOT), podlega obowiązkowi oznakowania CE. Wyrób taki może zostać dodatkowo udostępniany na rynku europejskim. W przypadku braku normy zharmonizowanej oraz EOT, wyrób taki podlega ustawodawstwu krajowemu i podlega obowiązkowi oznaczenia znakiem budowlanym B.

Odpowiednie oznakowanie wskazuje, że producent bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.  Zatem oznakowanie CE może być stosowane tylko na wyrobach, do których zostały wydane Deklaracje Właściwości Użytkowych, natomiast oznakowanie B, w odniesieniu tylko do wydanych Krajowych Deklaracji Właściwości Użytkowych. 

Ostatnim etapem w wprowadzaniu wyrobu budowlanego do obrotu lub udostępnianiu go na rynku jest proces certyfikacji, którym zajmują się odpowiednie upoważnione jednostki.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ