• barg
  • budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana

Jakość to w budownictwie szczególnie istotny czynnik, który przekłada się na trwałość i bezpieczeństwo powstających obiektów budowlanych. Poszczególne prace na kolejnych etapach inwestycji powinny być realizowane na najwyższym poziomie, aby budynek był bezpieczny, a jego konstrukcja niezawodna. Jeżeli podczas budowy zaniedbana zostanie jakość używanych materiałów albo wykonywanych robót, może stać się to przyczyną powstania przyszłych zagrożeń, awarii albo nawet katastrof budowlanych. Aby mieć pewność, że dana inwestycja jest realizowana na najwyższym poziomie, z poszanowaniem wszelkich dobrych praktyk budowlanych i przy użyciu materiałów najwyższej jakości, powstają specjalne dokumenty nazywane Planami Zapewnienia Jakości.

Czym dokładnie jest Plan Zapewnienia Jakości?


Plan Zapewnienia Jakości jest to precyzyjny dokument określający, jakie procedury należy zastosować oraz kto i w jakim terminie ma je stosować przy wykonywaniu danego przedsięwzięcia. Plan Zapewnienia Jakości to ważny dokument, który powstaje po to, aby była zapewniona odpowiednia jakość realizowanych robót budowlanych. W takim planie wykonawca przedstawia dokładny sposób, w jaki zamierza realizować roboty budowlane, opisuje możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, które staną się gwarantem wykonania wszelkich prac zgodnie z dokumentacją projektową. Plan Zapewnienia Jakości jest potem przedstawiany Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 


Jakie informacje powinien zawierać Plan Zapewnienia Jakości?


Plan Zapewnienia Jakości musi opisywać wiele procesów, aby był kompletny. Przede wszystkim musi przedstawiać dokładną organizację robót oraz terminy ich wykonywania. W takim planie powinny znaleźć się informacje dotyczące sposobu przeprowadzania badań gruntu, na jakim ma powstać dana inwestycja oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych. Powinien również opisywać sposób, w jaki prace te zostaną przeprowadzone. Ważną kwestią jest także opisanie organizacji ruchu na budowie, oznakowania robót i ustanowienie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich pracowników zaangażowanych w dane przedsięwzięcie. W Planie Zapewnienia Jakości musi znajdować się wykaz zespołów roboczych, które będą realizowały projekt oraz ich kwalifikacje, a także spis maszyn i urządzeń wykorzystywanych na budowie oraz informacje dotyczące tego, jaki sprzęt i urządzenia będą wykorzystywane do wykonywania pomiarów i kontroli. Dokument ten wskazuje także konkretne osoby, które będą odpowiedzialne za terminowość wykonania poszczególnych etapów budowy. 

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ