• barg
  • budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana

Uciążliwe drgania i hałas, powodujące uszkodzenia budynku lub dyskomfort psychiczny, nie są rzeczą niemożliwą do wyeliminowania. BARG Diagnostyka Budowli zajmuje się specjalistycznym pomiarem drgań mechanicznych i akustycznych, korzystając ze sprzętu najwyższej jakości.

Otrzymane wartości pomiarowe pozwalają odnieść się do dopuszczalnych wartości wskazanych w Polskich i Europejskich normach, zamodelować charakterystykę dynamiczną obiektów oraz wskazać odpowiednie zalecenia zapobiegawcze.

Poniżej fotografie z pomiaru drgań gruntu i konstrukcji nowowzniesionego budynku zlokalizowanego w bliskim sąsiedztwie linii kolejowej.

#BARG #diagnostykabudowli #drganiakonstrukcji #akustyka #hałas #opiniatechniczna 


Let's take care of our health and building!

 

 

 

 

 

Bothersome vibrations and noise, causing damage to the building or psychological discomfort, are not impossible to eliminate. BARG Diagnostyka Budowli deals with specialized measurements of mechanical and acoustic vibrations, using the highest quality equipment.

 

 

The obtained measurement values allow to refer to the permissible values indicated in Polish and European standards, to model the dynamic characteristics of objects and to indicate appropriate preventive recommendations.

 

 

 

 

Below are photos of the ground vibration measurements and the structure of the newly erected building located in the vicinity of the railway line.

#BARG #constructiondiagnosis #vibrations #acoustics #noise #technicalopinion

 

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ