• barg
  • budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana

Wysoka jakość nawierzchni drogowych zależna jest od spełnienia wielu restrykcyjnych wymagań dotyczących użytych mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA). Dokładne przeanalizowanie właściwości mieszanki i dokonanie oceny jej przydatności do budowy nawierzchni określonego typu można ustalić za pomocą badań mieszanek mineralno-asfaltowych.

Uziarnienie mieszanki oraz jej gęstość

Skład (ekstrakcję) mieszanek mineralno-asfaltowych badamy według norm PN-EN 12697-1, PN-EN 12697-2 uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza, sprawdza się poprzez wypłukanie z mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltu rozpuszczalnikiem, a następnie oddzielane jest kruszywo od wypełniacza wapiennego. Dzięki temu zawartość asfaltu w mieszance można określić jako różnicę mas próbki przed i po ekstrakcji. Po wysuszeniu próbkę poddaje się przesiewowi w celu ustalenia uziarnienia.

Kolejne badanie dotyczy gęstości i gęstości objętościowej. Przeprowadza się je według norm PN-EN 12697-5, PN-EN 12697-6. Gęstość mieszanki mineralno-asfaltowej oznacza się za pomocą obliczenia ilorazu masy próbki i jej objętości, którą ustala się wpiknometrze. Natomiast oznaczenie gęstości objętościowej zagęszczonej próbki polega na obliczeniu ilorazu masy próbki i jej objętości. Objętość ustalana jest przy użyciu wagi hydrostatycznej.

Wypełnianie wolnych przestrzeni w asfalcie

Kolejnym badaniem MMA jest wolna przestrzeń oraz wypełnienie wolnej przestrzeni asfaltem w próbkach Marshalla według normy PN-EN 12697-8. Oznaczenie wolnej przestrzeni to iloraz gęstości i gęstości objętościowej mieszanki mineralno-asfaltowej oraz jej gęstości. Natomiast wypełnienie wolnej przestrzeni asfaltem oblicza się poprzez podzielenie objętości asfaltu w zagęszczonej próbce mieszanki mineralno-asfaltowej przez sumę objętości wolnej przestrzeni i objętości wypełnionej asfaltem w zagęszczonej mieszance mineralno-asfaltowej.

Badanie penetracji asfaltu lanego według normy PN-EN 12697-20 przeprowadza się poprzez wciskanie w próbkę asfaltu lanego trzpienia, który jest obciążony działającą pionowo siłą stałą. Wciskanie musi odbywać się w określonej temperaturze. Po pewnym czasie sprawdza się zagłębienie trzpienia.

Badania mineralno-asfaltowe są to specjalistyczne działania, których celem jest określenie najważniejszych parametrów mieszanki wykorzystywanej do budowy nawierzchni bitumicznej. Są one niezbędne do tego, by wdrożyć optymalne rozwiązania materiałowe i technologiczne danej nawierzchni w określonych warunkach klimatycznych. Dopełnieniem badań mineralno-asfaltowych są badania warstw nawierzchni i badania materiałów wsadowych.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ