• barg
 • budowa drogi
 • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
 • wiercenie geologiczne
 • geologia inżynierska
 • inżynieria budowlana
 • geologia inżynierska
 • inżynieria budowlana

 

Wymóg spełniania określonych norm oraz trudności wynikające z przeprowadzania odpowiednich badań sprawiają, że producenci, inwestorzy i wykonawcy mieszanek mineralno-asfaltowych często zmuszeni są korzystać z usług doradczych w zakresie technologii.

Normy wymagane w mieszankach MMA

Zgodnie z serią norm PN-EN 13108 oraz wymaganiami technicznymi WT-2 2014 mieszanki MMA to mieszaniny kruszyw drobnych i grubych, lepiszcza asfaltowego, wypełniacza oraz dodatków w odpowiednich proporcjach. Kruszywa mineralne, które stosuje się w mieszankach mineralno-asfaltowych, zostały opisane w normie PN-EN 13043, a także WT-1 2014 „Kruszywa. Wymagania techniczne”. Natomiast lepiszcza drogowe używane do produkcji MMA dzielą się na asfalty drogowe zgodne z normą PN-EN 12597, asfalty drogowe wielorodzajowe unormowane PN-EN 13924-2 oraz asfalty modyfikowane polimerami, które opisuje norma PN-EN 14023. Mieszanki MMA różnią się pod względem:

 • wymiaru największego ziarna kruszywa,
 • rodzaju uziarnienia,
 • zawartości wolnej przestrzeni,
 • technologii wykonania,
 • przeznaczenia.

Wśród rodzajów mieszanek MMA wyróżnia się beton asfaltowy AC, mieszanki do warstw ścieralnych SMA, asfalt lany MA, asfalt porowaty PA i beton asfaltowy o bardzo cienkich warstwach BBTM. Producenci zobowiązani są poddać mieszanki MMA ocenie i weryfikacji stałości użytkowych. W tym celu należy wykonać wstępne badania na podstawie normy PN-EN 13108-20. Zgodnie z normą PN 13108-21 wymagane jest prowadzenie Zakładowej Kontroli Produkcji na wytwórni mas bitumicznych. Ponadto niezbędna jest ocena i weryfikacja wykonana przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą, wydanie krajowego certyfikatu zgodności ZKP oraz kontynuacja nadzoru ZKP.

Doradztwo technologiczne z zewnętrznej firmy

Doradztwo technologiczne może być potrzebne w przypadku doboru odpowiednich kruszyw, spełnienia wymaganych norm, lub wyboru optymalnych rozwiązań. W zależności od potrzeby z pomocy można skorzystać na etapie planowania produkcji mieszanek MMA w trakcie produkcji jak i podczas wbudowywania materiału. Usługi doradcze są szczególnie polecane producentom, którzy chcą rozpocząć kontrolowany proces produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych  lub muszą wdrożyć system Zakładowej Kontroli Produkcji. Firma BARG świadczy usługi dla inwestorów, producentów oraz wykonawców. Doradztwo technologiczne dotyczy m.in. optymalnego doboru składników przy zachowaniu najwyższej jakości, oraz ustawiania procesu produkcyjnego na WMB w celu uzyskania produktu zgodnego z założeniami. W ofercie znajdują się także różnego rodzaju badania m.in. w zakresie składu, gęstości, gęstości objętościowej, wolnej przestrzeni, penetracji asfaltu lanego, kontroli warstw nawierzchni czy materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanek.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ